ETUDIER LE CHINOIS Posts

Actualités, conseils, astuces : tout ce que vous devez savoir pour apprendre le chinois et découvrir la Chine !

Une belle chanson chinoise -- 风再起时 (fēng zài qǐ shí)


chanson chinoise

我 回头再望某年 wǒ huí tóu zài wàng mǒu nián

像失色照片 乍现眼前 xiàng shī sè zhào piàn zhà xiàn yǎn qián

这个茫然困惑少年 zhè gè máng rán kùn huò shào nián